Rektör Hoca'dan Akademisyenlere Davet

 

T.C.

HİTİTÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

GenelSekreterlik

                                                             

Sayı    :22869743-820                                                                                                  

Konu  :Teknokent

 

 

DeğerliMeslektaşım,

 

Üniversitemizile birlikte Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Çorum İl Özel İdaresi veÇorum Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında hayata geçirilen ÇorumTGB-Teknokent’imiz, Çorum OSB’de yaklaşık 17.000 m2 arazi üzerineinşaa edilen 5,300 m2’lik kapalı alana sahip modern binasının tamamlanmasıylabirlikte, faaliyete hazır hale gelmiştir.

 

Üniversite-sanayiişbirliği çerçevesinde akademisyenlerimiz ile iş dünyasını bir araya getirerek,güçlü bir üniversite-sektör işbirliğinin oluşturulmasının hedeflediğiTeknokent’te; başta İlimizinde faaliyet gösteren firmalar olmak üzere, ulusalve uluslararası girişimci ve sanayici firmalarla Ar-Ge odaklı projelerinyapılması ve böylelikle başta ilimiz olmak üzere, ülkemizdeki firmaların yüksekkatma değerli ve yenilikçi ürünler üreterek, uluslararası ölçekte rekabetedebilir hale gelmeleri konusunda çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.Özellikle yeni ve ileri teknoloji alanlarında AR-GE faaliyetleri yürüten firmave sanayiciler ile Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında çalışmalar yapmakisteyen öğretim üyeleri ve öğrencilerin yararlanabileceği Teknokent’imizdençalışma ofislerin kiralanması için ön başvurular başlamıştır.

 

TGB mevzuatı gereği Üniversitemiz öğretim elemanları,Üniversite Yönetim Kurulu izni ile yapmakta oldukları/yapacakları araştırmalarınsonuçlarını ticarileştirmek amacıyla,

- Teknokent’te şirketkurabilir,

- Kurulu bir şirkete ortakolabilir,

- Kurulu bir şirketinyönetiminde görev alabilirler.

Teknokentlerin öğretimelemanlarına sağladığı avantajlar Ek-1’de verilmiştir.

 

Üniversitemiz öğretimelemanlarının Teknokent’te şirket kurması/kurmaları halinde %20, birsanayici/girişimci ile birlikte ortak şirket kurmaları halinde ise %10 kiraindirimi sağlanacaktır. Ayrıca Üniversitemiz öğretim elemanlarınınbaşvurdukları proje değerlendirme aşamasında alınacak olan hakem ücreti de birdefaya mahsus olmak üzere alınmayacaktır. ÇorumTGB’de uygulanacak kiralama ve proje değerlendirme ücretleri Ek-2’deverilmiştir.

 

Konunun bu çerçevededeğerlendirilerek, Ar-Ge yapmanın artık bir seçenek değil, kültürel birzorunluluk haline geldiği günümüzde, bu tür çalışmalar yapmak isteyenlereönemli fırsatlar sunan Teknokent’imizde, sizdeğerli öğretim elamanlarımızı bizzat şirket kurarak veyapotansiyel sahibi girişimcileri motive edip, ortak çalışmalar yapmak üzere Teknokent’imizde yerlerini almayadavet etmek istiyorum.

 

Başvurukoşulları ve konuyla ilgili tüm bilgiler Çorum Teknokent web sayfasında (http://www.corumteknokent.org/) yer aldığını hatırlatır, hepbirlikte tüm insanlığa yararlı çalışmalar yapmak dileğiyle konuyu bilgilerinizesaygılarımla sunarım.

 

 

 

 

Prof. Dr. Reha Metin ALKAN

                                                Rektör

 

Ekleri:

1-) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Mevzuatı ile Akademisyenlere Sağlanan Avantajlar

2-) Çorum TGB’de Uygulanacak Kiralama veProje Değerlendirme Ücretleri

EK-1.

 

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ MEVZUATI İLE AKADEMİSYENLERE SAĞLANAN AVANTAJLAR

 

GENEL

§  Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitepersonelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı personel olarakhizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veyayarı-zamanlı olarak çalıştırılabilirler.

§  Yarı Zamanlı Görev Alan; Öğretim Üyesi,Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi ve Uzmanların, bu hizmetleri karşılığıelde edecekleri gelirler, üniversite Döner Sermaye kapsamı dışında tutulur.

§  Öğretim üyeleri Sebatical (Her altı yılda birkez bir yıllık 7. yıl ücretli izni) teknokentte geçirilebilir.

§  Sürekli olarak istihdam edilecek personelekurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları ile ilişkileri devam eder.Bunlardan 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi personelin buradageçirdikleri süreler için emeklilik hakları 5434 sayılı Kanunun 31 inci maddesihükümlerine uyulmak kaydıyla saklı kalır. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun36 ncı maddesinin bu maddede yer alan düzenlemelere aykırı hükümleriuygulanmaz.

§  Öğretim elemanları 2547 sayılı Kanunun 39uncu maddesinde öngörülen yurtiçinde ve yurtdışında geçici görevlendirmeesaslarına göre yapacakları çalışmaları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ileBölgedeki kuruluşlarda yapabilirler. Aylıklı izinli olarak Bölgedegörevlendirilen öğretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri gelirler üniversitedöner sermaye kapsamı dışında tutulur.

§  Öğretim elemanları Üniversite YönetimKurulunun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını, ticarileştirmek amacıile bu bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veyabu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler.

 

 

ÖZEL

 

Hitit Üniversitesi Öğretim Elemanları, Üniversite YönetimKurulu’ndan alacakları izin ile Çorum TGB Teknokent’te şirket kurabilme, Kurulubir şirkete ortak olabilme, Kurulu bir şirketin yönetiminde görev alabilmenin yansıra,şirket kurulumunu teşvik etmek amacıyla başvurdukları projelerindeğerlendirilmesi aşamasında alınan değerlendirme ücretinden (hakem ücretinden)bir defaya mahsus olmak üzere muaftutulacaktır.

 

Hitit Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknokent’te şirket kurması/kurmaları halinde%20, bir sanayici/girişimci ile birlikte ortak şirket kurmaları halinde %10,Hitit Üniversitesi Öğretim Elemanlarından danışmanlık hizmeti alanşirketlere de %10 kira indirimisağlanmaktadır.

 

 

YASAL AVANTAJLAR:

 

Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası: 4691Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu geçici 2. Maddesinin 1. Fıkrasıuyarınca yönetici şirketlerin bu kanun uygulaması kapsamında elde ettiklerikazançlar ile bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisimükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden eldeettikleri kazançlar 31.12.2013 tarihine kadar Gelir ve Kurumlar Vergisindenmüstesnadır. 12.03.2011 tarihinde 6170 Sayılı Kanunun 7. Maddesi ile yapılandeğişiklikle, Gelir ve Kurumlar Vergisi istisna süresi 31.12.2023 tarihinekadar uzatılmıştır.

 

KDV İstisnası: 3065 Sayılı Katma DeğerVergisinin geçici 20.maddesine göre bölgede faaliyet gösteren şirketinkazançları gelir ve kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde, bölge deüretilen sistem yönetimi, veri yönetimi iş uygulamaları, sektörel, internet,mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim vehizmetleri katma değer vergisinden istisna olacaktır. Öte yandan, bu istisnafaaliyet dolasıyla yüklenilen KDV’leri ise indirim konusu yapılmayıp gider veyamaliyet olarak dikkate alınacaktır.

 

Ücretlere İlişkin Gelir Vergisi Stopaj Teşviki: 4691Sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesi 2. Fıkrası uyarınca, Teknoloji GeliştirmeBölgelerinde çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin bu görevleriile ücretleri her türlü vergiden müstesnadır. Bu nedenle kapsama girenkişilerin kapsama giren ücretleri üzerinden Gelir Vergisi ve Damga Vergisiistisnası uygulanmaktadır. 6170 Sayılı Kanunun 7. Maddesi ile yapılan değişikliklebu istisnanın süresi de 31.12.2023 tarihine uzatılarak destek personeline AR-GEfaaliyetleri kapsamındaki çalışmaları karşılığında ödenecek ücretleri deistisna kapsamına alınmıştır. Ancak destek personelinin sayısı AR-GE personelisayısının %10’unu geçmeyecektir.

 

Ücretlere İlişkin SGK Primi Desteği: Bölgede çalışan araştırmacı,yazılımcı ve AR-GE personeli ile araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin%10’u kadar Destek Personelinin bu görevle ilgili ücretlerine ilişkin SGKİşveren hissesinin yarısı devlet tarafından karşılanacaktır.

 

Ar-Ge Personelinin Görevle İlgili Olarak Bölge Dışında Geçen Sürelerineİlişkin Ücretlerin Bir Kısmı İstisna Kapsamına Alınmıştır: 4691Sayılı Kanun Kapsamına gire personelin ücretlerinin vergiden istisna olabilmesiiçin fiilen bölgede çalışmaları gerekmektedir. Ancak 6170 sayılı kanundayapılan değişiklik ile kanun kapsamına giren AR-GE personelinin bölgedeyürüttüğü görev ile ilgili olarak yönetici şirketin onayı ile bölge dışındageçirmesi gereken süreye ait ücretlerinin bir kısmı da gelir vergisindenistisna edilmiştir. Söz konusu istisna destek personeline uygulanmayacaktır.

 

Ar-Ge Projeleri Sonucu Elde Edilen Teknolojik Ürünün Üretilmesi İçinGerekli Yatırımın Bölge İçerisinde Yapılabilmesi: 6170sayılı kanun ile getirilen uygulama ile bölgede yatırım yapılması yasal birdüzenlemeye bağlanmıştır.

 

 

DİĞER AVANTAJLAR

 

§  AR-GEçalışmalarında laboratuvar ihtiyacı durumunda HÜBTUAM (Hitit ÜniversitesiBilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi) imkânlarından yararlanma ve maliyetdüşüklüğü sağlama,

§  Üniversite’ninaraştırma projeleri, akademik danışmanlık olanaklarından yararlanma,

§  HititÜniversitesinin teknik ve sosyal altyapı olanaklarından yararlanma,

§  Organizesanayi bölgesinin içerisinde sosyal tesis ve huzurlu çalışma ortamı sunma.EK-2.Çorum TGB’de Uygulanacak Kiralama veProje Değerlendirme Ücretleri

 

Tablo 1. Çorum TGB’de Uygulanacak Kira veProje Değerlendirme Ücretleri

 

 

M2 BEDELİ (TL)

 

DIŞ CEPHE OFİSLER

İÇ CEPHE OFİSLER

Şirket

20,0

18,0

Öğretim Elemanı Tarafından Kurulan Şirket

16,0

14,4

Hitit Üniversitesi Öğretim Elemanları ile Ortak Olunması Halinde

18,0

16,2

Hitit Üniversitesi Öğretim Elemanlarından Danışmanlık Hizmeti Alan Şirket

18,0

16,2

Öğrenci

12,0

10,8

 

Proje Değerlendirme Ücreti(Hakem Ücreti):       1.000 TL / proje

 

 

 

Tablo 2. Katlara Göre Ofislerin Dağılımıve Alanları

 

 

 

OFİS ALANI (M2)

DIŞ CEPHE

İÇ CEPHE

ZEMİN KAT

A-ZK-8

78,90

-

A-ZK-9

73,85

-

A-ZK-11

55,39

-

A-ZK-12

57,66

-

A-ZK-30

33,35

-

1. KAT

A-1K-03

31,00

-

A-1K-04

32,09

-

A-1K-10

64,17

-

A-1K-11

22,64

-

A-1K-12

62,23

-

A-1K-14

-

70,72

A-1K-15

-

40,72

A-1K-17

55,39

-

A-1K-18

56,67

-

A-1K-19

75,50

-

A-1K-21

75,00

-

A-1K-27

53,85

-

A-1K-29

56,24

-

 

OFİS ALANI (M2)

DIŞ CEPHE

İÇ CEPHE

2. KAT

A-2K-03

64,02

-

A-2K-04

81,71

-

A-2K-05

32,09

-

A-2K-11

64,17

-

A-2K-12

22,64

-

A-2K-13

62,23

-

A-2K-15

-

70,72

A-2K-16

-

40,72

A-2K-17

55,39

-

A-2K-18

56,67

-

A-2K-19

75,50

-

A-2K-21

75,03

-

A-2K-27

53,85

-

A-2K-28

56,24

-

Adres: Ankara Yolu 18. Km. | Organize Sanayii Bölgesi - ÇORUMGİRİŞ YAP