TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ MEVZUATI İLE AKADEMİSYENLERE SAĞLANAN AVANTAJLAR

 

GENEL

§  Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı-zamanlı olarak çalıştırılabilirler.

§  Yarı Zamanlı Görev Alan; Öğretim Üyesi,Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi ve Uzmanların, bu hizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirler, üniversite Döner Sermaye kapsamı dışında tutulur.

§  Öğretim üyeleri Sebatical (Her altı yılda birkez bir yıllık 7. yıl ücretli izni) teknokentte geçirilebilir.

§  Sürekli olarak istihdam edilecek personele kurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları ile ilişkileri devam eder.Bunlardan 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi personelin burada geçirdikleri süreler için emeklilik hakları 5434 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine uyulmak kaydıyla saklı kalır. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 36 ncı maddesinin bu maddede yer alan düzenlemelere aykırı hükümleri uygulanmaz.

§  Öğretim elemanları 2547 sayılı Kanunun 39uncu maddesinde öngörülen yurtiçinde ve yurtdışında geçici görevlendirmeesaslarına göre yapacakları çalışmaları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ileBölgedeki kuruluşlarda yapabilirler. Aylıklı izinli olarak Bölgedegörevlendirilen öğretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri gelirler üniversitedöner sermaye kapsamı dışında tutulur.

§  Öğretim elemanları Üniversite YönetimKurulunun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını, ticarileştirmek amacıile bu bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veyabu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler.

 

 

ÖZEL

 

Hitit Üniversitesi Öğretim Elemanları, Üniversite Yönetim Kurulu’ndan alacakları izin ile Çorum TGB Teknokent’te şirket kurabilme, Kurulu bir şirkete ortak olabilme, Kurulu bir şirketin yönetiminde görev alabilmenin yansıra,şirket kurulumunu teşvik etmek amacıyla başvurdukları projelerin değerlendirilmesi aşamasında alınan değerlendirme ücretinden (hakem ücretinden)bir defaya mahsus olmak üzere muaf tutulacaktır.

 

Hitit Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknokent’te şirket kurması/kurmaları halinde%20, bir sanayici/girişimci ile birlikte ortak şirket kurmaları halinde %10,Hitit Üniversitesi Öğretim Elemanlarından danışmanlık hizmeti alan şirketlere de %10 kira indirimi sağlanmaktadır.

 

 

YASAL AVANTAJLAR:

 

Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası: 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu geçici 2. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca yönetici şirketlerin bu kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar 31.12.2013 tarihine kadar Gelir ve Kurumlar Vergisinden müstesnadır. 12.03.2011 tarihinde 6170 Sayılı Kanunun 7. Maddesi ile yapılan değişiklikle, Gelir ve Kurumlar Vergisi istisna süresi 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

KDV İstisnası: 3065 Sayılı Katma Değer Vergisinin geçici 20.maddesine göre bölgede faaliyet gösteren şirketin kazançları gelir ve kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde, bölge de üretilen sistem yönetimi, veri

 

yönetimi iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden istisna olacaktır. Öte yandan, bu istisna faaliyet dolasıyla yüklenilen KDV’leri ise indirim konusu yapılmayıp gider veya maliyet olarak dikkate alınacaktır.

 

Ücretlere İlişkin Gelir Vergisi Stopaj Teşviki: 4691 Sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesi 2. Fıkrası uyarınca, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin bu görevleri ile ücretleri her türlü vergiden müstesnadır. Bu nedenle kapsama giren kişilerin kapsama giren ücretleri üzerinden Gelir Vergisi ve Damga Vergisi istisnası uygulanmaktadır. 6170 Sayılı Kanunun 7. Maddesi ile yapılan değişiklikle bu istisnanın süresi de 31.12.2023 tarihine uzatılarak destek personeline AR-GE faaliyetleri kapsamındaki çalışmaları karşılığında ödenecek ücretleri de istisna kapsamına alınmıştır. Ancak destek personelinin sayısıAR-GE personeli sayısının %10’unu geçmeyecektir.

 

Ücretlere İlişkin SGK Primi Desteği: Bölgede çalışan araştırmacı,yazılımcı ve AR-GE personeli ile araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin%10’u kadar Destek Personelinin bu görevle ilgili ücretlerine ilişkin SGK İşveren hissesinin yarısı devlet tarafından karşılanacaktır.

 

Ar-Ge Personelinin Görevle İlgili Olarak Bölge Dışında Geçen Sürelerine İlişkin Ücretlerin Bir Kısmı İstisna Kapsamına Alınmıştır: 4691 Sayılı Kanun Kapsamına gire personelin ücretlerinin vergiden istisna olabilmesi için fiilen bölgede çalışmaları gerekmektedir. Ancak 6170 sayılı kanunda yapılan değişiklik ile kanun kapsamına giren AR-GE personelinin bölgede yürüttüğü görev ile ilgili olarak yönetici şirketin onayı ile bölge dışında geçirmesi gereken süreye ait ücretlerinin bir kısmı da gelir vergisinden istisna edilmiştir. Söz konusu istisna destek personeline uygulanmayacaktır.

 

Ar-Ge Projeleri Sonucu Elde Edilen Teknolojik Ürünün Üretilmesi İçin Gerekli Yatırımın Bölge İçerisinde Yapılabilmesi: 6170 sayılı kanun ile getirilen uygulama ile bölgede yatırım yapılması yasal bir düzenlemeye bağlanmıştır.

 

 

DİĞER AVANTAJLAR

 

§  AR-GE çalışmalarında laboratuvar ihtiyacı durumunda HÜBTUAM (Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi) imkânlarından yararlanma ve maliyet düşüklüğü sağlama,

§  Üniversite’nin araştırma projeleri, akademik danışmanlık olanaklarından yararlanma,

§  Hitit Üniversitesinin teknik ve sosyal altyapı olanaklarından yararlanma,

§  Organize sanayi bölgesinin içerisinde sosyal tesis ve huzurlu çalışma ortamı sunma.

 

 

Adres: Ankara Yolu 18. Km. | Organize Sanayii Bölgesi - ÇORUMGİRİŞ YAP